• AARAV YADAV
  I st- B
 • ADARSH TIWARI
  VIII th- B
 • DEVANSH PRATAP SINGH
  U.K.G- C
 • DIVYANSHU KUMAR
  U.K.G- C
 • RUDRA SINGH
  II nd- C
 • SAMARTH YADAV
  I st- C