• 98
  KARTIK RAJ SRIVASTAVA - I st
 • 99.71
  SHARON ABRAHAM - II nd
 • 98.5
  SHASHWAT SHUKLA - III rd
 • 99.25
  NISHANK TIWARI - IV th
 • 98.33
  SHASHANK CHAUDHARY - V th
 • 99.33
  RIYA SINGH - VI th
 • 99.9
  VIDYANSHI SINGH - VII th
 • 96.75
  KAVITA YADAV - VIII th